• Światowy Dzień Ziemi
     • Światowy Dzień Ziemi

      21.04.2020

      KONKURS

         Zbliża się 22 kwietnia i Światowy Dzień Ziemi, w tym roku  pod  hasłem
      “Z energią zmieńmy źródła”.

       

      Z tej okazji zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie przyrodniczym. 

       

      Konkurs jest dwuetapowy:

      Etap  I

       

      Klasy 0- IV

      - przygotowujecie plakat o oszczędzaniu wody wraz ze wskazówkami
      do działania. 

       

      Klasy V-VI

       -  zróbcie prezentację multimedialną nt. odnawialnych źródeł energii.


      Klasy VII-VIII
      -  napiszcie przemówienie, w którym przekonacie swoich młodszych kolegów
      do tego, że warto na swoim podwórku zainwestować w źródła energii odnawialnej. 

        

      Etap  II  


        Zrób  sobie zdjęcie (może być oczywiście z rodziną)  jak dbasz
      o swój przydomowy ogródek ( sadzisz kwiaty, siejesz warzywa…)

       

      Termin do 30 kwietnia 2020r

       

      Przesyłacie tylko zdjęcie plakatu, przemówienia i zdjęcie z waszego podwórka, prezentacje multimedialne w formie pliku na adres konkursspdomatkow@gmail.com

       

      Nagrody: Listę zwycięzców umieścimy na Librusie oraz na stronie internetowej szkoły.

       

      Pierwszą nagrodą jaką otrzymacie będzie celująca ocena z przedmiotów przyrodniczych. Nagrody rzeczowe wręczymy po powrocie do szkoły. 

      ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE “Z energią zmieńmy źródła” I OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ W/W KONKURSU

      Zgoda

      Stosowanie do art. 6 pkt.1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO)

      wyrażam zgodę

      nie wyrażam zgody

       

      na przetwarzanie przez organizatorów konkursu pod nazwą “Z energią zmieńmy źródła” danych osobowych mojego syna/córki*:

      • Imię i nazwisko,
      • Klasa,
      • Adres e-mail

       

      dla potrzeb niezbędnych do realizacji i udziału mojego dziecka w konkursie pod nazwą. “Z energią zmieńmy źródła” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Domatkowie w okresie pandemii w trakcie nauczania zdalnego.

      ……………………………………….

       (data i podpis)

      Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

      …………………………………………

      (data i podpis)

       

      Klauzula informacyjna RODO na przetwarzanie danych osobowych podczas trwania konkursu podczas nauczania zdalnego z powodu pandemii. Konkurs pod nazwą „“Z energią zmieńmy źródła”

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 „RODO” Dyrektor placówki informuje, że:

       

      Tożsamość Administratora

      Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie. Domatków 198. 36-100 Kolbuszowa.

      Dane kontaktowe ADO

      Administratora reprezentuje Dyrektor jednostki Artur Brandys, z którym można się skontaktować w siedzibie placówki, pod nr Tel.17 2271688 lub drogą elektroniczną spdomatkow@wp.pl

      Dane kontaktowe IOD

      IOD- nr tel. 17 2270 280, e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl

      Cele przetwarzania
      i podstawa prawna

      Dane osobowe będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia / zorganizowania konkursów./zawodów sportowych zgodnie z:

      Art. 6 ust. 1 lit. a Rodo- a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

      Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

      Regulamin konkursu/ zawodów sportowych.

      Odbiorcy danych

      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych

      Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

      Okres przechowywania danych

      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.

      Prawa podmiotów danych

      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (na zasadach określonych w przepisach RODO).

      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

      Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),

      ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

      Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

      Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz  niezbędne do realizacji celu jakim jest uczestnictwo w konkursach/ zawodach sportowych

      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

      Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

       

       

       

       KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

      Tożsamość Administratora

      Administratorem danych osobowych uczestnika Eliminacji jest Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14.

      Dane kontaktowe Administratora

      Z Administratorem można skontaktować się przesyłając wiadomość elektroniczną pod adres: kontakt@msit.gov.pl.

      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres: dane.osobowe@msit.gov.pl.

      Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

      Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora, stosownie do treści udzielonej zgody, w celu:

      1) organizacji Eliminacji i Konkursu BeActive Awards 2018 oraz promocji Europejskiego Tygodnia Sportu,

      2) przesyłania przez Ministra Sportu i Turystyki, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o realizowanych przez niego projektach i działaniach mających na celu promocję sportu, turystyki oraz aktywności fizycznej.

       

      Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”), którą może Pan/Pani w każdej chwili wycofać pisząc na adres kontaktowy Administratora wskazany wyżej. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ich przetwarzanie przez Administratora do tego momentu będzie zgodne z prawem.

      Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

      Nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych, z wyłączeniem danych osobowych tych uczestników, których zgłoszenia zwyciężą w Eliminacjach – ich dane zostaną przekazane Komisji Europejskiej i wezmą udział w Konkursie #BeActive Awards 2018.

      Okres przechowywania danych

      Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane:

      1) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jedynie w celu organizacji Eliminacji i Konkursu BeActive Awards 2018 oraz promocji Europejskiego Tygodnia Sportu – do czasu rozstrzygnięcia Konkursu lub wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

      2) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania przez Ministra Sportu i Turystyki, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o realizowanych przez niego projektach i działaniach mających na celu promocję sportu, turystyki oraz aktywności fizycznej – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

       

      Prawa podmiotów danych

      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegółowo uprawnienia te regulują przepisy RODO.

      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 860 70 86.

      Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania Pana/Pani zgłoszenie nie weźmie udziału w Eliminacjach i Konkursie, a w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem Eliminacji Pani/pana zgłoszenie nie zostanie ocenione przez Jury.

       

    • Wesołego Alleluja!
     • Wesołego Alleluja!

      07.04.2020

      „W majestacie Boskiej chwały

      idzie Chrystus Zmartwychwstały!”

       

      Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

      Czas odradzania się wiary

      w siłę Chrystusa

      i drugiego człowieka.

      Życzymy, aby Święta Wielkanocne

      przyniosły radość

      oraz wzajemną życzliwość.

      By stały się źródłem wzmacniania ducha.

      Niech Zmartwychwstanie,

      które niesie odrodzenie

      napełni Was pokojem i wiarą,

      niech da siłę w pokonywaniu trudności

      i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

       

      Na te Wielkanocne Święta, chociaż tak inne,

      zdrowia, spokoju i otwartego serca.

      Wytrwałość i nadziei niech Was nie opuszcza

      życzą:

       

      Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy

      i Uczniowie

      Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

      w Domatkowie

       

      Wielkanoc, 2020r.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
    • spdomatkow@wp.pl
    • 17 2271 688
    • Domatków 198, 36-100 Domatków Poland
  • Biuletyn informacji publicznej