• Klauzula informacyjna

   •  

    Tożsamość Administratora

    Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie, mająca swoją siedzibę w Domatkowie

    Dana kontaktowe Administratora

    Z Dyrektorem – Panem Arturem Brandysem  można się skontaktować pod numerem telefonu  17 2271 688  na adres e-mail szkoły: spdomatkow@wp.pl

    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

    Inspektor Ochrony Danych (IOD), adres e-mail: iod@zo.kolbuszowa.plnr tel. 17 2270 280.

    Cele przetwarzania i podstawa prawna

    Dane są przetwarzane zgodnie z prawem oświatowym, z: ustawą o systemie oświaty , ustawą o systemie informacji oświatowej, rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółem aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a)

    Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły  celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej.

    Odbiorcy danych

    1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    2. Inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)

    Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

    Okres przechowywania danych

    Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania.

    Prawa podmiotów danych

    Ma Pani/Pan pełne prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, (ograniczenia przetwarzania), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Prawa Oświatowego a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.

     

    Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją nauczania
    w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
    w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie 

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- -  dalej „RODO” Dyrektor placówki informuje, że

    Tożsamość Administratora

    Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie, mająca swoją siedzibę w Domatkowie

    Dana kontaktowe Administratora

    Z Dyrektorem – Panem Arturem Brandysem  można się skontaktować pod numerem telefonu  17 2271 688  na adres e-mail szkoły: spdomatkow@wp.pl

    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

    Inspektor Ochrony Danych (IOD), adres e-mail: iod@zo.kolbuszowa.plnr tel. 17 2270 280.

    Cele przetwarzania i podstawa prawna

    Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:

     

    1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO np.:
    • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,
    • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
    • Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
    • Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Pana Artura Brandysa z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Domatkowie.
    • Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Pana Artura Brandysa z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zdalnego nauczania w Szkole Podstaowwej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie.
    • Art. 3. [Praca zdalna], Art. 28.[Prawo oświatowe] Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1) .
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
    1. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO;
    • Art. 10d. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Uprawnienie jednostki obsługującej do przetwarzania danych osobowych] Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu niezbędnych do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.

     

    3)      w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9. ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO;

     

    4)      w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.

     

    5)      w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9. ust. 2 lit. c Rozporządzenia RODO;

    Odbiorcy danych

    Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

    (tzw. podmioty przetwarzające np. dostawca dziennika elektronicznego – Librus Synergia).

    Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

    Okres przechowywania danych

    Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w placówce a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, np. arkusze ocen – 50 lat, arkusze organizacyjne szkoły – 25 lat, dzienniki - 5 lat, organizacja nauki religii 25 lat, w przypadku przetwarzania na podstawie zgody –5 lat. Dane osobowe uczniów przetwarzane podczas nauczania zdalnego będą przechowywane przez okres 5 lat.

    Prawa podmiotów danych

    Osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w placówce przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody
    w danym momencie, (cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych- na zasadach z art.15-21 Rozporządzenia RODO. Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora lub adres Inspektora Ochrony Danych  wskazany powyżej.

    Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

    Podanie przez Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych dzieci jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i każdy rodzic/opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie jego dziecka do przedszkola /szkoły do ich podania. W przypadku gdy przetwarzanie  danych osobowych odbywa się na podstawie zgody od osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane są z zbierane

    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

    Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji,
    w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

     

     

     Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
   • spdomatkow@wp.pl
   • 17 2271 688
   • Domatków 198, 36-100 Domatków Poland
 • Biuletyn informacji publicznej