• Klauzula informacyjna

   •  

    Tożsamość Administratora

    Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie, mająca swoją siedzibę w Domatkowie

    Dana kontaktowe Administratora

    Z Dyrektorem – Panem Arturem Brandysem  można się skontaktować pod numerem telefonu  17 2271 688  na adres e-mail szkoły: spdomatkow@wp.pl

    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

    Inspektor Ochrony Danych (IOD), adres e-mail: iod@zo.kolbuszowa.plnr tel. 17 2270 280.

    Cele przetwarzania i podstawa prawna

    Dane są przetwarzane zgodnie z prawem oświatowym, z: ustawą o systemie oświaty , ustawą o systemie informacji oświatowej, rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółem aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a)

    Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły  celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej.

     

    Odbiorcy danych

    1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    2. Inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)

    Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

    Okres przechowywania danych

    Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania.

    Prawa podmiotów danych

    Ma Pani/Pan pełne prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, (ograniczenia przetwarzania), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Prawa Oświatowego a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.

     

    Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
   • spdomatkow@wp.pl
   • 17 2271 688
   • Domatków 198, 36-100 Domatków
   • 8141289596
   • 001132057
 • Biuletyn informacji publicznej