• Święto Konstytucji 3 Maja
     • Święto Konstytucji 3 Maja

      02.05.2020

       

      „Trzeci Maja radością wiosenną
      wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
      Sztandarami biało-czerwonymi
      umaiła się Rzeczpospolita.”

       

      3 maja 1791r. została uchwalona ustawa, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Jej  właściwa nazwa to Ustawa Rządowa z dnia 3 maja, regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni i obowiązywała tylko przez 14 miesięcy.                   Święto Konstytucji 3 Maja w Polsce obchodzone było od 1919 roku, potem zostało zniesione, zaś w 1990 roku, przywrócone.

    • Światowy Dzień Ziemi
     • Światowy Dzień Ziemi

      21.04.2020

      KONKURS

         Zbliża się 22 kwietnia i Światowy Dzień Ziemi, w tym roku  pod  hasłem
      “Z energią zmieńmy źródła”.

       

      Z tej okazji zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie przyrodniczym. 

       

      Konkurs jest dwuetapowy:

      Etap  I

       

      Klasy 0- IV

      - przygotowujecie plakat o oszczędzaniu wody wraz ze wskazówkami
      do działania. 

       

      Klasy V-VI

       -  zróbcie prezentację multimedialną nt. odnawialnych źródeł energii.


      Klasy VII-VIII
      -  napiszcie przemówienie, w którym przekonacie swoich młodszych kolegów
      do tego, że warto na swoim podwórku zainwestować w źródła energii odnawialnej. 

        

      Etap  II  


        Zrób  sobie zdjęcie (może być oczywiście z rodziną)  jak dbasz
      o swój przydomowy ogródek ( sadzisz kwiaty, siejesz warzywa…)

       

      Termin do 30 kwietnia 2020r

       

      Przesyłacie tylko zdjęcie plakatu, przemówienia i zdjęcie z waszego podwórka, prezentacje multimedialne w formie pliku na adres konkursspdomatkow@gmail.com

       

      Nagrody: Listę zwycięzców umieścimy na Librusie oraz na stronie internetowej szkoły.

       

      Pierwszą nagrodą jaką otrzymacie będzie celująca ocena z przedmiotów przyrodniczych. Nagrody rzeczowe wręczymy po powrocie do szkoły. 

      ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE “Z energią zmieńmy źródła” I OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ W/W KONKURSU

      Zgoda

      Stosowanie do art. 6 pkt.1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO)

      wyrażam zgodę

      nie wyrażam zgody

       

      na przetwarzanie przez organizatorów konkursu pod nazwą “Z energią zmieńmy źródła” danych osobowych mojego syna/córki*:

      • Imię i nazwisko,
      • Klasa,
      • Adres e-mail

       

      dla potrzeb niezbędnych do realizacji i udziału mojego dziecka w konkursie pod nazwą. “Z energią zmieńmy źródła” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Domatkowie w okresie pandemii w trakcie nauczania zdalnego.

      ……………………………………….

       (data i podpis)

      Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

      …………………………………………

      (data i podpis)

       

      Klauzula informacyjna RODO na przetwarzanie danych osobowych podczas trwania konkursu podczas nauczania zdalnego z powodu pandemii. Konkurs pod nazwą „“Z energią zmieńmy źródła”

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 „RODO” Dyrektor placówki informuje, że:

       

      Tożsamość Administratora

      Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie. Domatków 198. 36-100 Kolbuszowa.

      Dane kontaktowe ADO

      Administratora reprezentuje Dyrektor jednostki Artur Brandys, z którym można się skontaktować w siedzibie placówki, pod nr Tel.17 2271688 lub drogą elektroniczną spdomatkow@wp.pl

      Dane kontaktowe IOD

      IOD- nr tel. 17 2270 280, e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl

      Cele przetwarzania
      i podstawa prawna

      Dane osobowe będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia / zorganizowania konkursów./zawodów sportowych zgodnie z:

      Art. 6 ust. 1 lit. a Rodo- a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

      Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

      Regulamin konkursu/ zawodów sportowych.

      Odbiorcy danych

      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych

      Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

      Okres przechowywania danych

      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.

      Prawa podmiotów danych

      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (na zasadach określonych w przepisach RODO).

      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

      Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),

      ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

      Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

      Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz  niezbędne do realizacji celu jakim jest uczestnictwo w konkursach/ zawodach sportowych

      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

      Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

       

       

       

       KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

      Tożsamość Administratora

      Administratorem danych osobowych uczestnika Eliminacji jest Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14.

      Dane kontaktowe Administratora

      Z Administratorem można skontaktować się przesyłając wiadomość elektroniczną pod adres: kontakt@msit.gov.pl.

      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres: dane.osobowe@msit.gov.pl.

      Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

      Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora, stosownie do treści udzielonej zgody, w celu:

      1) organizacji Eliminacji i Konkursu BeActive Awards 2018 oraz promocji Europejskiego Tygodnia Sportu,

      2) przesyłania przez Ministra Sportu i Turystyki, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o realizowanych przez niego projektach i działaniach mających na celu promocję sportu, turystyki oraz aktywności fizycznej.

       

      Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”), którą może Pan/Pani w każdej chwili wycofać pisząc na adres kontaktowy Administratora wskazany wyżej. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ich przetwarzanie przez Administratora do tego momentu będzie zgodne z prawem.

      Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

      Nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych, z wyłączeniem danych osobowych tych uczestników, których zgłoszenia zwyciężą w Eliminacjach – ich dane zostaną przekazane Komisji Europejskiej i wezmą udział w Konkursie #BeActive Awards 2018.

      Okres przechowywania danych

      Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane:

      1) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jedynie w celu organizacji Eliminacji i Konkursu BeActive Awards 2018 oraz promocji Europejskiego Tygodnia Sportu – do czasu rozstrzygnięcia Konkursu lub wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

      2) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania przez Ministra Sportu i Turystyki, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o realizowanych przez niego projektach i działaniach mających na celu promocję sportu, turystyki oraz aktywności fizycznej – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

       

      Prawa podmiotów danych

      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegółowo uprawnienia te regulują przepisy RODO.

      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 860 70 86.

      Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania Pana/Pani zgłoszenie nie weźmie udziału w Eliminacjach i Konkursie, a w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem Eliminacji Pani/pana zgłoszenie nie zostanie ocenione przez Jury.

       

    • Wesołego Alleluja!
     • Wesołego Alleluja!

      07.04.2020

      „W majestacie Boskiej chwały

      idzie Chrystus Zmartwychwstały!”

       

      Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

      Czas odradzania się wiary

      w siłę Chrystusa

      i drugiego człowieka.

      Życzymy, aby Święta Wielkanocne

      przyniosły radość

      oraz wzajemną życzliwość.

      By stały się źródłem wzmacniania ducha.

      Niech Zmartwychwstanie,

      które niesie odrodzenie

      napełni Was pokojem i wiarą,

      niech da siłę w pokonywaniu trudności

      i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

       

      Na te Wielkanocne Święta, chociaż tak inne,

      zdrowia, spokoju i otwartego serca.

      Wytrwałość i nadziei niech Was nie opuszcza

      życzą:

       

      Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy

      i Uczniowie

      Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

      w Domatkowie

       

      Wielkanoc, 2020r.

     • Nauka online

      18.03.2020

       Szanowni  Państwo ! 

       

          W związku z epidemią koronawirusa Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Domatkowie  będzie zamknięta do 26 kwietnia.

      W Naszej Szkole uczniowie mogą się uczyć za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

      Materiały dla ucznia są dostępne w formie online.

           Prosimy Rodziców o nadzór nad pracą domową dzieci!

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      11.03.2020

        Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Grafika z napisem zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

       

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

       

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

        

      Rodzicu,

       

          ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

          zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

          jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

          przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

          rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

          śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       

      Uczniu,

       

          pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

          przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

          odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

          przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

       

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  

       

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

       

          dziennik elektroniczny;

          strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

          mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

       

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

       

          Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

          Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

       

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

       

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

       

     • Spotkanie informacyjno – edukacyjne z Powiatowym Koordynatorem Programów dotyczących promocji zdrowia

      18.02.2020

      W ramach edukacji prozdrowotnej 07.02.2020r. Nasza Szkoła gościła  specjalistkę od zdrowego żywienia Panią Barbarę Nycek. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego odżywiania,  jego wpływu na funkcjonowanie organizmu oraz budowania dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Uczniowie dowiedzieli się o znaczeniu prawidłowo skomponowanego posiłku, wartości kalorycznej wybranych produktów, norm zapotrzebowania na energię dla młodzieży i wydatkowania tej energii w czasie wykonywania różnych czynności. Prowadząca omówiła zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem się. Wyjaśniła, na co zwrócić szczególnie uwagę, kiedy chcemy kupić naprawdę zdrowy produkt, a także jakie są korzyści dla naszego organizmu z regularnego picia wody.

      Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie nie tylko wśród uczniów, ale także i nauczycieli. Dzieci chętnie zadawali pytania, ale również  z uwagą słuchali Pani Barbary.

      Koordynatorzy programów kształtujący właściwe postawy prozdrowotne wśród dzieci Pani Elżbieta Dec-Rak, Pani Dorota Styczyńska i Pani Janina Chmielowiec w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły pragną serdecznie podziękować Pani Barbarze Nycek Powiatowemu Koordynatorowi Programów dotyczących promocji zdrowia za to inspirujące i pouczające spotkanie.

     • Policjanci na spotkaniu z rodzicami

      17.02.2020

           W środę 05.02.2020r policjantka mł. asp. Pani Beata Chmielowiec z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej oraz dzielnicowy asp. Pan Łukasz Książek spotkali się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Domatkowie. Spotkanie miało na celu wskazać, jakie zagrożenia niosą ze sobą substancje psychotropowe, niebezpieczeństwa ze strony Internetu, a także opowiedziała o odpowiedzialności prawnej nieletnich i konsekwencjach takich czynów.

      Uczestnikom wywiadówki zaprezentowano wyposażenie profilaktycznej walizki edukacyjnej, w której znajdują się przedmioty imitujące substancje do zażywania, porcjowania, przechowywania i używania narkotyków.

      Funkcjonariuszka opowiadała  zgromadzonym o różnorodnych  niebezpieczeństwach, z którymi może się spotkać młody człowiek.  Informowała również, gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożeń, szczególnie dotyczących narkotyków.

      Policjantka mówiła również o bezpieczeństwie w sieci, o tym, jak uchronić dziecko przed zagrożeniami oraz jak rozpoznać czy dziecko jest uzależnione. Uświadamiała i wyjaśniała jaką ważną rolę odgrywają rodzice, opiekunowie, którzy to powinni być dla najmłodszych nauczycielami w zakresie korzystania z internetu.  „Odkrywanie” go razem z dzieckiem, nauka podstawowych zasad bezpieczeństwa, rozmowa o ryzyku umawiania się na spotkanie z osobami poznanymi w sieci oraz ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.

     • „Aktywna środa”

      03.03.2020

       Tradycyjnie, uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w „Aktywnej Środzie” organizowanej przez Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej. Tam, ósmoklasiści,  mogli zapoznać się z ofertami i kierunkami kształcenia szkół ponadpodstawowych naszego powiatu, porozmawiać z nauczycielami

      i uczniami w/w placówek.  Na uczestników czekało wiele atrakcji m.in.: warsztaty kulinarne, rozgrywki sportowe, zajęcia z ekonomii, geodezji, fryzjerstwa czy hotelarstwa…

      Ten czas był dla najstarszych uczniów naszej szkoły  bardzo ważny. To już ostatni czas by zdecydować się na wybór dalszej edukacyjnej ścieżki życiowej.

     • Spotkanie informacyjno - edukacyjne z przedstawicielami policji

      30.01.2020

            W obecnych czasach w społeczeństwie coraz częściej pojawiają się przypadki osób nieletnich będących ofiarami różnego rodzaju uzależnień i zagrożeń. Nasza szkoła, aby uświadomić młodzieży skalę tego problemu oraz sposoby przeciwdziałania zorganizowała w dniu 28 stycznia spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. Zaproszenie przyjęli dzielnicowy  asp. Pan Łukasz Książek oraz mł. asp. Pani Beata Chmielowiec. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII oraz nauczyciele. Po przywitaniu się z uczniami prowadząca zajęcia wyjaśniła, jak ważna jest profilaktyka, czyli działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom i procesom oraz przeciwdziałanie w zakresie różnych zachowań ryzykownych. Podczas spotkania policjantka skoncentrowała się na przekazaniu uczniom wiedzy na temat szkodliwości środków uzależniających oraz ich wpływu na organizm człowieka. Zwróciła szczególnie uwagę na zagrożenia związane z sięganiem młodych osób po używki, w szczególności papierosy,  alkohol i narkotyki, w tym „zabójcze” w skutkach dopalacze. Przypomniała młodzieży, że w polskim prawie wszystko co związane jest z narkotykami (posiadanie, zażywanie, sprzedawanie) jest nielegalne. Ostrzeżenia dotyczyły również dopalaczy.

           Następnym omawianym tematem była cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci. Policjantka przypomniała uczniom podstawowe zasady właściwego korzystania z internetu. Opowiedziała o zagrożeniach czyhających w sieci. Scharakteryzowała zjawisko cyberprzemocy. Wyjaśniła, że współcześnie internet jest głównie medium umożliwiającym kontakty międzyludzkie i to przede wszystkim kompetencje społeczne (nabywane z wiekiem i doświadczeniem życiowym), a nie kompetencje techniczne są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie dowiedzieli się  jak postępować w przypadku zetknięcia się z przemocą w wirtualnym świecie. W końcowej części spotkań poruszano również tematykę związaną z  konsekwencjami wynikającymi z nieodpowiedzialnego zachowania oraz odpowiedzialnością karną jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny. W podsumowującej części zajęć  młodzież miała okazję rozmowy z osobą, która w swojej codziennej pracy spotyka się z tymi problemami i jest profesjonalnie przygotowana do walki z nimi.

           Na zakończenie, w  imieniu wszystkich uczniów, organizatorzy Pani Elżbieta Dec-Rak i Pan Witold Antosz podziękowali mł. asp. Pani Beacie Chmielowiec za przeprowadzenie spotkania informacyjno-edukacyjnego dotyczącego odpowiedzialności prawnej małoletnich, za poświęcony czas i za to, że młodzież może zawsze liczyć na edukację, wsparcie i pomoc w sytuacjach problemowych.

     • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI

      31.01.2020

      Dnia 22.11.2019r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z matematyki - EDI Pingwin. Wzięli w nim udział uczniowie  naszej szkoły z klas IV-VIII.

      Wyniki ogólnopolskiego konkursu z dnia 23.01.2020r.

      Laureaci:

      III miejsce - Kamil Kret (kl. VI) - Dyplom laureata, Nagroda książkowa

      IV miejsce - Grzegorz Wilk (kl. VI) - Dyplom laureata, Nagroda książkowa

      V miejsce - Fabian Świątek (kl. V) - Dyplom laureata, Nagroda książkowa

       

      Wyróżnienie otrzymali:

      Franciszek Białek - (kl. V)

      Jakub Kryda - (kl. V)

      Bartłomiej Orzech - (kl. IV)

      Anna Sajdak - (kl. IV)

      Kacper Depa -  (kl. IV)

         Konkurs Panda 2019  został  przeprowadzony wśród uczniów szkół podstawowych i średnich. Każdy test składał się z  30 pytań. Do każdego pytania podane były  cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden był prawidłowy. Podstawę do oceny stanowiły wypełnione przez uczestników karty odwiedzi. Ocenie podlegało każde pytanie. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na dane pytanie uczestnik otrzymał 1 punkt, za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt, a za nieudzielenie odpowiedzi – 0 punktów. Aby żaden uczestnik nie zakończył konkursu wynikiem ujemnym, organizator przyznał na starcie każdemu uczniowi 30 punktów. W związku z tym zawodnik mógł zdobyć maksymalnie 60, a minimalnie 0 punktów.  

         Dla  uczniów, którzy uzyskali najwyższe miejsca z matematyki, zostały przyznane następujące nagrody, na podstawie uzyskanej liczby punktów:  -za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymał dyplom grawerowany i nagrodę książkową, -za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagrodę książkową, -za zajęcie miejsca od 6 do 10 - dyplom wyróżnienia. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom uznania, potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie.

      Serdeczne gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

      Organizatorami konkursu w szkole byli: Elżbieta Dec-Rak, Witold Antosz

     • Potrawy tradycyjne i regionalne - udział uczniów w warsztatach kulinarnych.

      30.01.2020

           W czwartek 19.12.2019r. uczniowie Naszej Szkoły klas IV, VI, VII uczestniczyli w zajęciach otwartych, kulinarnych w Świetlicy w Domatkowie, która jest filią MDK w Kolbuszowej. Zajęcia poprowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Elżbieta Drapała i zaproszony gość Sołtys wsi Domatków Pani Grażyna Rozmus. W warsztatach również uczestniczył i przyglądał się Dyrektor Szkoły Pan Artur Brandys oraz nauczyciele. Spotkanie zostało zorganizowane przez szkolnego koordynatora programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Panią Elżbietę Dec-Rak.

           Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się jak powinny wyglądać idealne, tradycyjne ciasto i wyśmienity farsz na pierogi. Poznali kilka technik lepienia pierogów oraz robienia naleśników z różnymi regionalnymi nadzieniami. Zajęcia były połączeniem edukacji w zakresie zdrowych i prawidłowych nawyków żywieniowych. Młodzi Kucharze uczyli się higieny i bezpieczeństwa w kuchni, właściwego zachowania podczas pracy oraz savoir – vivre’u przy stole. Wiele radości i emocji wszystkim uczniom dostarczyło „lepienie” pierogów. Była to doskonała zabawa i integracja uczestników spotkania.

      Na koniec warsztatów był czas na degustacje kulinarnych efektów. Było smacznie i pożytecznie. Mniam… mniam…

     • Dzień Języka Ojczystego

      03.03.2020

      21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. W tym dniu w naszej szkole odbyły się lekcje , na których uczniowie poznawali historię języka polskiego, uczyli się dostrzegać jego piękno i  znaczenie w codziennym życiu. Efektem tych zajęć były  plakaty i hasła promujące język polski. Niektórzy cytowali klasyków
       a inni wykazali się własną pomysłowością. Wszystkie prace zostały wyeksponowane
      na korytarzu i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Najciekawsze prezentujemy na zdjęciach.

     • XV Powiatowy konkurs na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze.

      31.01.2020

           Uczennica klasy IV Anna Sajdak otrzymała wyróżnienie w XV Powiatowym Konkursie na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze w kategorii „Ozdoby choinkowe”.

      Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w piątek (13 grudnia), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Uczestniczyli w nim Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś oraz Jacek Bardan, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

      Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży ludową tradycją Lasowiaków. Przedmiotem konkursu były ludowe ozdoby choinkowe wykonane z bibuły, papieru i słomy: łańcuchy, aniołki, gwiazdki, koszyczki, a także ozdoby bożonarodzeniowe: światy i pająki, a także akcesoria kolędnicze: turonie, maski, gwiazdy oraz szopki kolędnicze.


       

      Gratulujemy !!!
       

       

     • Międzynarodowy Dzień Herbaty

      26.06.2020

           13 grudnia  2019r. uczniowie klas IV i VI włączyli się w świętowanie Międzynarodowego Dnia Herbaty. Szkolna sala zamieniła się w bajeczną małą herbaciarnię.

      Herbata to napój, który wszyscy uwielbiają i często piją. Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez herbaty, jej smaku i aromatu. Każdy ma swój ulubiony rodzaj, który ceni najbardziej ze względu na jego szczególne właściwości. Jednak niewiele osób zapewne wie, że herbata poza niezwykłymi walorami smakowymi i aromatycznymi ma także właściwości lecznicze,  z których najważniejsze to: rozjaśnienie wzroku, oczyszczanie organizmu czy poprawianie zdolności pamięciowych. Właśnie ze względu na wymienione zalety uczniowie klas IV i VI  wraz z Panią Elżbietą Dec-Rak postanowili przygotować otwarte zajęcia degustacyjno-integracyjne na które został zaproszony Pan Dyrektor Artur Brandys. Dzięki magicznemu napojowi parzonemu na różne sposoby spotkanie upłynęło w miłej atmosferze pełnej gier i zabaw. Był to dzień pełen radości, niesamowitych wrażeń i atmosfery pełnej życzliwości i przyjaźni. Wielbiciele tego aromatycznego napoju z pewnością nie byli rozczarowani zajęciami, gdyż można było nie tylko delektować się naparem najbardziej popularnej czarnej herbaty, ale też spróbować herbaty białej i zielonej.

      Celem imprezy było przede wszystkim propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja wśród uczniów picia herbaty i wskazanie jej zdrowotnych walorów.

     • Edukacyjny wyjazd do Rzeszowa

      19.02.2020

            W dniu 6 grudnia 2019 r. uczniowie  kl. 0-VIII odwiedzili  Bank PKO BP Oddział I w Rzeszowie, z którym współpracujemy od kilkunastu lat. Celem wycieczki była popularyzacja idei oszczędzania wśród uczniów i poznanie funkcjonowania banku. W tajniki bankowości wprowadziła uczniów Pani  Agnieszka Noga – Koordynator Programu SKO.
      Na początku spotkania oprowadziła wszystkich w najbardziej tajemnicze miejsca zabytkowego budynku i przybliżyła jego historię.Uczniowie dowiedzieli się również na czym polega praca w banku, do czego służy niszczarka dokumentów, jak obsługuje się maszynę do liczenia banknotów oraz jak można sprawdzić, czy pieniądze nie zostały sfałszowane. Okazało się, że dzieci doskonale zdawały sobie sprawę z tego, jak korzystać należy z karty bankomatowej. Pani Agnieszka Noga przybliżyła uczniom zakres usług oferowanych przez bank. Zachęciła ich do systematycznego oszczędzania i lokowania pieniędzy na koncie SKO.  

          Koordynator Programu Szkolnych Kas Oszczędności Banku PKO BP Oddziału I w Rzeszowie, na zakończenie spotkania serdecznie podziękowała Pani  Elżbiecie Dec-Rak za zdobycie nagrody III stopnia w Etapie Regionalnym Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli.Pogratulowałazdobycia Brązowej Odznaki w Konkursie dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności za pracę na rzecz edukacji ekonomicznej i upowszechnienie idei oszczędzania wśród uczniów.

      Pracownikom Banku PKO BP szczególnie Pani Agnieszce Noga składamy serdeczne podziękowania za przemiłą atmosferę, słodki poczęstunek i przekazaną wiedzę.

           Drugiej części wycieczkibyła Mikołajkowa. Uczniowie klas 0 – VIII pod opieką: Dyrektora Szkoły Pana Artura Brandys, Pani Elżbiety Dec-Rak, Pani Janiny Chmielowiec i Pani Bogusławy Kobylarz udali siędo kina „Helios” w Rzeszowie. Klasy młodsze obejrzałyfilm animowany pt. „Kraina Lodu 2”,natomiast starsze klasy V-VIII z zapartym tchem oglądałyfantastyczną baśń przygodową  pt. „Czarownica 2”. Oba filmy wywarły na wszystkich ogromne wrażenie. Fantastyczne kostiumy i scenografia, efekty specjalne, kolorystyka i różnorodność pokazanych światów.

      Cały dzień okazał się świetną edukacyjną zabawą . Każdy uczeń wrócił zadowolony z niecodziennego wyjazdu.

      Wycieczkę zorganizował Pan Witold Antosz i Pani Elżbieta Dec-Rak opiekunka SKO.

       

     • Dzień wróżb

      05.12.2019

       

      Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, …wróżb. Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny. 

      Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.


      W naszej szkole dn. 28.11.2019 r.  odbyła się długo wyczekiwana dyskoteka integrująca społeczność uczniowską, zarówno tę młodszą jak i starszą. Zabawę uświetniły przeboje disco polo i muzyki współczesnej. Uczniowie, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowali wróżby. Piękne wróżki z magiczną kulą i czarodziejską laską przepowiadały przyszłość. Symbole wiedzy magicznej, świece, lampiony i inne elementy dekoracji dodawały tajemniczości całej scenerii. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami tańczyli i bawili się wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki.
      Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy bal.

      Wszyscy zadowoleni wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.

       

       

     • „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia”.

      02.12.2019

       

      Jak prorok powiedział,
      Panna zrodzi Syna.
      Dla ludu całego, szczęśliwa nowina.
      Nam zaś radość w tej tu chwili,
      gdyśmy Pana zobaczyli
      W szopie przy Betlejem, przy Betlejem.”

      Franciszek Karpiński

                    Szkoła     Podstawowa               

       im.    Marii   Konopnickiej

      w    Domatkow

      serdecznie zaprasza

                                                                             

      do   udziału

       

                                                             w     XV    GMINNYM    KONKURSIE                                                            

      Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia”.

       

      Rozstrzygnięcie konkursu:
      17 grudnia  2019r. o godzinie 1200
      .

     • 21 listopada  - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

      02.12.2019

      Hasło tegorocznej edycji "Życzliwie, razem, blisko!" miało na celu zachęcić wszystkich do umacniania więzi społecznych i doceniania siły płynącej z  działań wspólnotowych. Siła tkwi w grupie.

      Razem znaczy więcej, sensowniej, bezpieczniej - to nie puste slogany, to fakty poparte przez naukę. Być życzliwym to być uważnym, wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka. To nieegoistyczna filozofia życia oparta na pozytywnych wartościach, wzajemnym zaufaniu i przekonaniu, że jesteśmy częścią większej całości, o którą warto dbać. Pod tym kierunkiem szkoła uczestniczyła w Światowym Dniu Życzliwości i Pozdrowień, aby podkreślić jak ważne dla każdego człowieka jest: potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienie dobrych słów i niesienie bezinteresownej pomocy innym.

      Na Dzień Dobry uczennice kl. VI Roksana Czachor i Wiktoria Serafin w ramach programów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej rozdawały wszystkim uczniom, nauczycielom „uśmiechnięte buźki”, przekazywały życzliwe pozdrowienia i zachęcały w tym dniu do uśmiechu, miłego słowa i ciepłego spojrzenia.

      Na lekcjach wychowawczych rozmawiano na tematy związane ze Światowym Dniem Życzliwości. Każda klasa pod tym kątem  przygotowała pomysłowe okolicznościowe gazetki. Na korytarzu zawisł plakat i przysłowia na temat życzliwości i uśmiechu.

       Samorząd Uczniowski dla wszystkich klas przygotował „Drzewka szczęścia”.  
      Listki, na których uczniowie wypisywali  hasła  kojarzące się  im z  motywem przewodnim dnia, pięknie ozdobiły drzewo.  Na apelu podsumowującym wszystkie prace zostały nagrodzone brawami oraz uśmiechami. Aby, jeszcze bardziej uatrakcyjnić ten dzień, dla każdego ucznia została przygotowana słodka niespodzianka. Szkolny korytarz ozdobił „Dekalog ciepłych i serdecznych myśli i pozdrowień”, który ma przypominać nam co oznacza bycie życzliwym, jakimi zasadami kierować się by być takim człowiekiem.

      Ten dzień był wyjątkowym… pełen uśmiechów, dobrych uczynków, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji. Było radośnie, życzliwie i słodko. Była to znamienita  okazja do rozmów na temat tego, jak być życzliwym, jak tą życzliwość okazywać w różnych sytuacjach. Przypomniano, ile w naszych codziennych relacjach znaczą proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, miłego dnia, a także jak cudowną i ciepłą atmosferę wprowadza serdeczny uśmiech na twarzy. Ten dzień utwierdził wszystkich nas w przekonaniu, że warto być życzliwym na co dzień.

      Dzień Życzliwości i Pozdrowień został przygotowany pod kierunkiem koordynatora  programów edukacyjnych dotyczących zdrowia Panią Elżbietę Dec-Rak oraz opiekuna SU Panią Patrycję Nawratowicz.

     • Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

      26.06.2020

      W tym roku już po raz jedenasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony był Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.

      W  ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach uczniowie z klasy IV, V, VI wzięli udział w wyjątkowych zajęciach edukacyjnych, których celem było promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Uświadomiono wszystkim, że narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.  Aby, lepiej poznać zagadnienia zostały przeanalizowane ulotki i materiały przygotowane z Europejskiej inicjatywy zdrowotnej.

      – Antybiotyki działają tylko na bakterie.
      – Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła  i oskrzeli.
      – Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufaj jego wiedzy.
      – Utrzymanie skuteczności antybiotyków w przyszłości zależy od działań każdego z nas.

      Na zajęciach przyrody,  biologii zostały szczegółowo omówione zagadnienia związane  z nowościami  w leczeniu antybiotykami, właściwym ich stosowaniu i przechowywaniu oraz uświadomiono wszystkich jaka jest przyszłość                   w leczeniu infekcji  bakteryjnych.  Klasa V  przygotowała plakaty  pt.: „Niekoniecznie. Nie zawsze. Nie na wszystko”. Natomiast uczniowie z kl. IV  i VI wykonali gazetkę informacyjną nt. właściwego stosowania antybiotyków oraz ich skuteczności w określonych chorobach. Dzięki, której wszyscy uczniowie                              i nauczyciele zostali poinformowani o nowościach związanych z antybiotykami. Dzieci z klas IV- VII wzięli udział w konkursie międzyszkolnym pt.”Dziękujemy ludziom za nasze życie. To wy nas stworzyliście. Bakterie antybiotykoodporne”. Na zakończenie zajęć  podsumowując wszystkie działania w szkole uczniowie kl. IV-VII  obejrzeli film edukacyjny pt. „Koniec ery antybiotyków”.

      Europejski Dzień Wiedzy o antybiotykach w szkole przeprowadziła Pani Elżbietka Dec-Rak i Pani Małgorzata Łoboda.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
   • spdomatkow@wp.pl
   • 17 2271 688
   • Domatków 198, 36-100 Domatków Poland
   • 8141289596
   • 001132057
   • Sylwia Marek tel.: (17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
 • Biuletyn informacji publicznej